افراد

سرکار خانم صادقیان
سمت: مسئول کمیسیون پشتیبانی و امور اجرایی
 ادامه خبر >>

جناب آقای پورنقی
سمت: رئیس انجمن
 ادامه خبر >>

سرکار خانم احمدی
سمت: مسئول کمیسیون فرهنگی و آموزشی
 ادامه خبر >>

سرکار خانم فدایی اردستانی
سمت: رابط و دبیر انجمن
 ادامه خبر >>

جناب آقای سیدی
سمت: مسئول کمیسیون بهداشت و سلامت
 ادامه خبر >>

سرکار خانم آبرومند
سمت: عضو کمیسیون پشتیبانی و امور اجرایی
 ادامه خبر >>

سرکار خانم برقی خامنه
سمت: نائب رییس انجمن/ عضو کمیسیون بهداشت و سلامت
 ادامه خبر >>

جناب آقای فتاحی
سمت: عضو کمیسیون فرهنگی و آموزشی
 ادامه خبر >>

جناب آقای حبیبی
سمت: عضو کمیسیون بهداشت و سلامت
 ادامه خبر >>
کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.